TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Cà Mau

  • Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6901V – Cà Mau

Địa chỉ: Ấp 5 – Xã An Xuyên – TP. Cà Mau – Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290.3835576 Fax: 0290.3835576

Giám đốc: Đặng Hoàng Phong – 0919.091019

P. Giám đốc: Lê Hoàng Kiếm – 0913639693

Loading…